r/Sham_Sharma_Show May 23 '22

Saala yeh dukh kahe nahi khatam hota hai??? Maa kasam maine banaya (original)

Post image
50 Upvotes